Kriskunskap - Säkerhetsutbildning för svenska skolor​

Vi erbjuder en omfattande säkerhetsutbildning som syftar till att utrusta dig med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att hantera olika säkerhetssituationer.

Utbildningen riktar sig till alla inom offentlig verksamhet men även den privata sektorn, men framförallt till personal och elever på skolor, Sjukhus, annan myndighetspersonal såsom socialtjänst och skatteverket.

Översikt över de olika ämnen som vi kommer att behandla under utbildningen:


   – Innebörd av personlig säkerhet:

   – Mental förberedelse för säkerhetsutmaningar så oavsett situation är man metalt förberedd på att agera tydligt och klarsynt.

   – Grundläggande kunskaper för att skydda dig själv och din egendom för att därefter kunna ta ansvar även för omgivningen där du befinner dig.

 

 

   – Identifiering av hotbilder och riskbedömning

 

   – Analys av omgivningen och skapande av lägesbild

   – Förståelse för olika kulturer och deras inverkan på säkerhet

 

   – Hantering av kulturella skillnader i säkerhetsrelaterade situationer

Säkerhetsaspekter att beakta vid flygplatser, hotell, transport, möten och event

  Val av lämplig utrustning och klädsel för olika aktiviteter och miljöer

  Hur man agerar och identifierar indikationer vid demonstrationer och upplopp

   – Hantering av stressiga situationer och konflikter

   – Prioritering av grundläggande första hjälp vid specifika skador

   – Förslag på nödvändig utrustning för första hjälpen

   – Användning av mobiltelefoner, satellittelefoner och radio i säkerhetssammanhang

– Vilka fordon som är lämpliga för olika situationer

– Säkerhetsåtgärder att beakta vid transport

Säkerhetsutbildning för Attacker och Kriminalitet

Vi erbjuder en specialiserad säkerhetsutbildning som fokuserar på att hantera hot såsom terror, sabotage, gängvåld och kriminalitet.

Vår utbildning riktar sig inte bara till skolpersonal och elever, utan även till personal inom socialtjänsten, sjukhus och andra myndigheter. Målet med vår utbildning är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna avvärja och minska skador vid pågående attacker, samtidigt som vi också fokuserar på att förebygga sådana situationer.

Attaker & kriminalitet översikt

   – Identifiering av tecken på terrorhot, sabotage och gängvåld

   – Riskbedömning och förebyggande åtgärder

   – Krishanteringsstrategier vid pågående attacker och hur man agerar vid pågående skjutning på offentlig plats eller annat dödligt vapenvåld som blivit en av de största farorna just nu i Sverige. Vi kommer framhäva vikten av att agera snabbt och tydlig vilkett kan rädda liv .

   – Säkerhetsmedvetenhet och hotbedömning för skolpersonal och elever

   – Utbildning av personal inom socialtjänsten, sjukhus och andra myndigheter för att hantera säkerhetssituationer

   – Praktiska färdigheter för att agera vid pågående attacker

   – Första hjälpen och livräddningstekniker för att minska skador och rädda liv

   – Utveckling av säkerhetsrutiner och protokoll för att förebygga attacker

   – Samarbete med polis och säkerhetsmyndigheter för att öka säkerheten

Vår säkerhetsutbildning är utformad för att ge deltagarna de verktyg och kunskaper de behöver för att kunna hantera hot och attacker på ett säkert och effektivt sätt. Vi strävar efter att öka medvetenheten och förebygga sådana situationer genom att utbilda och informera. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och säkrare miljö för alla.

Säkerhetsutbildningen kan bidra till att öka säkerheten och minska skador vid attacker på flera sätt

Utbildningen ger deltagarna en ökad medvetenhet om olika typer av hot och risker som kan uppstå. Genom att lära sig att känna igen varningssignaler och agera proaktivt kan man förebygga och minimera skador.

 Utbildningen lär deltagarna att genomföra noggranna riskbedömningar och planera för olika scenarier. Genom att identifiera sårbarheter och utarbeta adekvata åtgärder kan man förbereda sig på att hantera eventuella attacker på ett effektivt sätt.

 Utbildningen betonar vikten av effektiv kommunikation och samarbete vid en krissituation. Genom att träna på att kommunicera tydligt och samarbeta med andra kan man snabbt samla och sprida information, koordinera insatser och minimera förvirring och panik.

 Utbildningen kan omfatta träning i fysisk säkerhet, som till exempel att hantera och avvärja fysiska hot och attacker. Dessutom kan det inkludera utbildning om användning av tekniska säkerhetsfunktioner och system för att skydda sig själv och andra.

Ladda ner Kriskuskap utbildning som PDF

Ditt meddelande har skickats.